Rodzinny Ogród Działkowy im. Antoniego Lendziona w Gdańsku

Użyczenie Sali w domu działkowca.

Regulamin użyczenia Sali w Domu Działkowca ROD im. Antoniego Lendziona w Gdańsku

1.Osoba korzystająca z użyczenia sali musi być członkiem PZD – ROD im. Antoniego Lendziona.
2. Datę rezerwacji sali należy zgłosić Zarządowi ROD.
3. Przy zgłoszeniu rezerwacji sali – spisuje się umowę użyczenia oraz wpłaca zaliczkę w wysokości 200,00zł.
4. O pierwszeństwie użyczenia decyduje kolejność zgłoszeń.
5. W przypadku anulowania umowy użyczenia sali w terminie 60 dni od daty użyczenia sali ,z wpłaconej zaliczki zostanie potrącona kwota 100,00zł tj.50% zaliczki.
6. Osoba korzystająca z użyczenia sali wpłaca do kasy Zarządu ROD kwotę 500,00zł tytułem kaucji jako zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych szkód w przedmiocie użyczenia. Kaucję wypłaca się po rozliczeniu kosztów użyczenia sali.
7. W okresie określonym w umowie użyczenia sali, na teren ROD mogą wjechać samochody osoby korzystającej z użyczenia sali, zachowując szczególną ostrożność w czasie transportu.
8. Koszt wynajmu użyczenia /doba/wynosi -200,00 zł
9.Koszty wywozu śmieci i segregacji odpadów -25,00zł.

10.  Ryczałt za wodę 15 zł
11.Energia – rozliczona zastanie na podstawie aktualnych stawek dostawców mediów w/g stanu liczników po zakończonej imprezie.
12.Zarząd nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w sali podczas użyczenia
13. Osoba korzystająca z użyczenia sali ponosi odpowiedzialność materialną za urządzenia i wyposażenie sali ,kuchni i toalet.
14.Zdania i przyjęcia sali dokonuje osoba korzystająca z użyczenia sali z osobą upoważnioną przez Zarząd. Zdanie obiektu powinno nastąpić do godz.15.00 następnego dnia po zakończeniu użyczenia. Za każdy dzień spóżnienia zostanie pobrana opłata w wysokości 100,00zł.
15. Osoba korzystająca z użyczenia sali zobowiązana jest do sprzątnięcia sali,kuchni,toalet po zakończeniu najmu,w przeciwnym wypadku zostanie obciążony kwotą 200,00zł.
16.Podczas zdania obiektu ,osoba korzystająca z użyczenia oraz osoba upoważniona przez Zarząd ROD stwierdzają ewentualne szkody i braki. Wartość szkód i braków zostanie potrącona z wpłaconej kaucji. W przypadku ,gdy szkody przewyższą wartość kaucji Zarząd zleci usunięcie szkód ,a wartością naprawy obciąży osobę użyczającą salę.
17.Osoba korzystająca z użyczenia sali jest zobowiązana do przestrzegania przepisów: przeciwpożarowych,BHP jak i sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących w Domu Działkowca
18.Na terenie sali obowiązuje zakaz palenia.

 

Kontakt

Lewandowska Iwona 609 673 830 (zarządza i odpowiada za dom działkowca ) 

adres e-mail : i.lewandowska7@wp.pl