Rodzinny Ogród Działkowy im. Antoniego Lendziona w Gdańsku

Walne Zebranie 2019

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBOROCZE

 

Które odbędzie się w dniu 11 Maja 2019 r. w Domu Działkowca ul. Jasińskiego 10G

Początek obrad:

W I terminie godz. 10.30   w II terminie godz. 11.00**

**Zgodnie z § 62 ust. 1  statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Przepis dotyczący II terminu nie ma zastosowania do konferencji delegatów.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 4 – 5 Maja 2019 r. w godz. od 12.00 do 17.oo w Domu Działkowca ul. Jasińskiego 10 G